Node click extension trong automation Hidemium

Bước 1: Xác định id của extension

Bước 2: Tìm node Trigger Extension trong automation Hidemium

Bước 3: Chạy và xem kết quả

Video hướng dẫn tại: https://youtu.be/YHIaDScuZR0